Občanské sdružení BIOREGIO

OS Bioregio vzniklo na jaře roku 2006 na Česko-Moravsko-Rakouském pomezí. Jeho hlavním cílem je přispět k ochraně a tvorbě trvale udržitelného rázu vyvážené kulturní krajiny v Česko-Rakouském pohraničí. Krajina v této oblasti podléhala v minulosti různým způsobům obhospodařování. Od šetrného přístupu malých rolníků, jejichž vliv na krajinu je dodnes patrný na Rakouské straně trojmezí, přes formování krajiny ve větších celcích (Uherčické panství) až po drastické scelování a hospodaření na velkých lánech monokultur. V současné době se všechny tyto typy přístupu ke krajině prolínají.

OS Bioregio si klade za cíl udržet a rozvíjet v krajině její přírodní i kulturní stabilizační prvky, propojit historii, současnost a přírodu k vytvoření vyrovnaného kulturně přírodního rázu krajiny.

Dílčími cíli sdružení jsou:

 • Využití a realizace územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) na Trojmezí,
 • propagace ekologického zemědělství a biopotravin jako nástroje ochrany ekologické stability ekosystému,
 • zachování a ochrana původních druhů a odrůt dřevin a rostlin typických pro region,
 • ekologická výchova a osvěta,
 • vytvoření informačního a vzdělávacího ekologického centra s nadregionální působností.

Své cíle naplňuje Bioregio prostřednictvím ekologicé výchovy a osvěty, spoluprácí s místními obcemi, sousedním Rakouským mikroregionem, prací s dětmi a mládeží.

Vlastní projekty zaměřujeme na praktickou ochranu přírody, ekologickou výchovu, výsadby a ochranu původních druhů a odrůd dřevin a rostlin, propagaci ekologického zemědělství a biopotravin jako nástroje ochrany ekologické stability krajiny.

Pomáháme zpracovávat a realizovat projekty v regionu zaměřené na jeho udržitelný rozvoj. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit ekologické informační a vzdělávací centrum regionálního a nadregionálního rozsahu.

 • Poslání

  Posláním Bioregia je péče o všestranný rozvoj příhraničního regionu, obnova, údržba a rozvoj typického přírodně kulturního krajinného rázu regionu, zvýšení ekologické stability území, péče o kulturní a přírodní prvky charakteristické pro region, osvětová činnost v oblasti ochrany přírody a udržitelné údržby krajiny, ekologická výchova.
 • Působnost

  Bioregio působí zejména na území Česko-Moravsko-Rakouského trojmezí. Jedná se o mikroregiony Dačicko, Jemnicko, Podyjí, na rakouské straně Thayathal. Působíme jak v Jihočeském okrese Jindřichův Hradec, v Třebíčském okrese v kraji Vysočina, tak v okrese Znojmo v kraji Jihomoravském. Na straně Rakouské spolupracujeme s GIZ Thayathal nacházejícím se v části Waldviertel. Po stabilizaci naší činnosti v regionu rozšiřujeme naše aktivity a hledáme vhodné místo pro informační a vzdělávací centrum.
 • Spolupráce

  Spolupracujeme na Rakouské straně s GIZ Thayathal. V regionu spolupracujeme mj. s obcemi Uherčice, Staré Hobzí, se ZŠ Lubnice. Jsme otevřeni spolupráci, výměně zkušeností i s dalšími organizacemi jak v ČR tak v zahraničí. Hledáme odborníky v ochraně a tvorbě přírody a krajiny, krajinné ekology, studenty ekologie, ochrany přírody, krajinné inženýry, kteří by rádi realizovali pod záštitou naší organizace výzkum a projekty v ochraně přírody a krajiny na území Trojmezí. Jazykově jsme vybaveni v Německém a Anglickém jazyce.

Aktivity

 • EVVO ekologická výchova a osvěta

  Ekologickou osvětu a výchovu provádíme tak, aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. Soustřeďujeme se zejména na mladé obyvatele Trojmezí, žáky místních škol a snažíme se je vést k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Realizujeme jak praktické workshopy výsadeb původních druhů dřevin, tak debaty s odborníky na téma ohrožení krajiny, ekologie krajiny, ochrana a tvorba našeho životního prostředí (více v sekci projekty).
 • Výsadby

  Reálný nástroj zvyšování ekologické stability krajiny, zázemí pro drobné živočichy v krajině, podpora jejich migrace, zvýšení retenční schopnosti krajiny. Soustřeďujeme se na výsadby solitérních stromů jako významných krajinných prvků, remízků, alejí, větrolamů. Zajišťujeme výsadby jak ve volné krajině, tak v intravilánu obcí a sídel. Jsme schopni vyprojektovat výsadby biokoridorů, a dalších VKP, a stejně tak soukromých zahrad se zaměřením na použití původních druhů stromů, keřů a bylin.
 • ÚSES

  Snažíme se podporovat obce a poskytovat jim informace, a zajišťovat finanční zdroje pro realizaci Územního systému ekologické stability krajiny v jejich katastrálním území.
 • Staré odrůdy

  Shromažďujeme informace a materiál o původních druzích dřevin a rostlin v našem mikroregionu. Soustředíme se na staré odrůdy ovocných stromů a dřevin. Našim dlouhodobým cílem je založení lesní a ovocné školky s těmito odrůdami na Trojmezí. Uvítáme v této oblasti spolupráci odborné i široké veřejnosti.
 • Ekologické zemědělství-nástroj ochrany přírody

  Dlouholeté zkušenosti našich členů s propagací biopotravin a ekologického zemědělství nás vedou k podpoře tohoto odvětví a jeho produktů i nadále, jako šetrného a efektivního nástroje ochrany přírody a krajiny. Nabízíme informace o ekologickém zemědělství, biopotravinách, debaty s ekozemědělci, ochutnávky biopotravin, vaření z biopotravin a další. Pro zájemce o EZ nabízíme poradenství a zpracování žádosti o registraci jako ekologického zemědělce.