Občanské sdružení BIOREGIO

Vzdělávací semináře, akce, osvěta

Ochrana a tvorba krajiny v rámci zemědělské činnosti

Zveme Vás na další sérii vzdělávacích seminářů pro zemědělce a zemědělské podniky, osoby hospodařící v lesích v rámci akce "Ochrana a tvorba krajiny v rámci zemědělské činnosti 2014" financované z Programu rozvoje venkova (reg.č. 13/018/1310b/264/000183)

Semináře jsou obohaceny o nové poznatky v oblasti ochtrany krajiny a její zvýšení stability a také o nové zkušenosti z praxe našich lektorů.

 • Zajímá vás zvýšení ekologické stability krajiny a to jak v rámci hospodaření, tak v rámci péče o krajinu?
 • Jaké dostupné a jednoduché techniky a nástroje pro zvýšení vodní retence půdy,ekologické stability, biodiverzity  a zemědělské krajiny jsou k dispozici?
 • Jaké finanční a ekonomické nástroje, prostředky pro tyto účely lze využít?

Z náplně seminářů: aplikace organických hnojiv, opatření v rámci udržení zeleně v krajině a zadržování vody v krajině jako je například, údržba a zakládání remízků, významných krajinných prvků, pěstování a chov původních druhů rostlin a živočichů. To vše v souladu a s využitím legislativních opatření ČR a EU, ekonomické a finanční nástroje pro uvedená opatření.

Harmonogram seminářů: 

 • Akce č. 1: 26.2. 2015 - Bítov 106, Pension a restaurace u Rumburaka
 • Akce č. 2: 5.3. 2015 - Čihovice  30, Týn nad Vltavou - Špejchar 
 • Akce č. 3: 19.3. 2015  - Poštovní 4, Příbram,  Agrární komora
 • Akce č. 4: 26.3. 2015 - Branišovská 31, České Budějovice, Jihočeská Univerzita
 • Akce č. 5: 13. 11. 2014 - Bítov 106, Pension a restaurace u Rumburaka
 • Akce č. 6: 20. 11. 2014 - Čihovice  30, Týn nad Vltavou - Špejchar

Začátek seminářů je vždy v 9:00 hodin a předpokládané ukončení v 17:00 hodin. Od 8:30 hodin probíhá registrace účastníků. Semiáře jsou zdarma a občerstvení je zajištěno. V případě zájmu nás kontaktujte a my Vám sdělíme bližší informace a zodpovíme případné dotazy.

Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt:

Tel.: +420 775 909 947
E-mail: seminare@bioregio.cz

Jednotlivé prezentace ze seminářů jsou k dispozici zde:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Program rozvoje venkova (PRV)

Stránky Evropské Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm


Zvyšování vodní retence a ekologické stability krajiny v rámci zemědělské činnosti

Zveme Vás na další sérii vzdělávacích seminářů pro zemědělce a zemědělské podniky v rámci akce "Zvyšování vodní retence a ekologické stability krajiny v rámci zemědělské činnosti 2013" financované z Programu rozvoje venkova
(reg.č. 12/015/1310b/210/000166)
Semináře jsou obohaceny o nové poznatky v oblasti ochtrany krajiny a její zvýšení stability a také o nové zkušenosti z praxe našich lektorů. Pokud se chcete dozvědět více o nástrojích pro zvýšení ekologické stability krajiny, snížení eroze půd, zvýšení přirozené úrodnosti půd a seznámit se s prostředky jak tohoto stavu docílit, včetně legislativních nástrojů, dotačních zdrojů, občanské iniciativy a spoklupráce s dalšími subjekty, tak nás ihned kontaktujte.

Harmonogram seminářů:

 • Akce č. 1: 19.2.2013 - Výzkumný ústav meliorací a půdy, Praha - Zbraslav
 • Akce č. 2: 10.1.2014 - Uherčice u Znojma
 • Akce č. 3: 18.4.2013  - Čihovice , Týn nad Vltavou
 • Akce č. 4: 16.5.2013 - Bartošovice v Orlických Horách
 • Akce č. 5: 6.6.2013 - Heršpice u Slavkova u Brna
 • Akce č. 6: 19.9.2013 - Čihovice , Týn nad Vltavou
 • Akce č. 7: 15.11.2013 - Výzkumný ústav meliorací a půdy, Praha - Zbraslav
 • Akce č. 8: 28.1.2014 - Bartošovice v Orlických Horách
 • Akce č. 9: 12.12.2013 - Čihovice , Týn nad Vltavou
 • Akce č. 10: 5.12.2013 - Heršpice u Slavkova u Brna

Začátek seminářů je vždy v 8:00 hodin a předpokládané ukončení v 16:00 hodin. Od 7:30 hodin probíhá prezentace účastníků. Semiáře jsou zdarma a občerstvení je zajištěno. V případě zájmu nás kontaktujte a my Vám sdělíme bližší informace a zodpovíme případné nejasnosti. Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt:

Tel.: +420 775 909 947
E-mail: seminare@bioregio.cz

Jednotlivé prezentace ze seminářů jsou k dispozici zde:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)
Program rozvoje venkova (PRV)

Stránky Evropské Komise týkající se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_cs.htm


Krajina, stromy, my

Občanské sdružení Bioregio se díky svým aktivním členům již před svým založením zajímalo o zdravou a stabilní kulturní krajinu. Bioregio pátrá po původních druzích zejména dřevin a hledá stabilizující prvky v krajině, které se snaží chránit, obnovovat a přiblížit je obyvatelům krajiny Česko-Moravsko-Rakouského pomezí, stejně jako návštěvníkům tohoto území. Projekt se snaží navázat na tyto aktivity a zapojit do nich žáky místních škol a několik partnerských obcí. Cílem je zrealizovat přednášky na místních školách o důležitosti stromů a původních druhů dřevin v krajině, stejně jako dalších stabilizujících prvků. Přednášky byly podány srozumitelnou formou pro 1. a 2. stupen ZŠ v Lubnici. Základní předanou myšlenkou a informací zúčastněným žákům je informace o důležitosti stromů v krajině, jejich funkci, o celkové funkčnosti krajiny a o prvcích, na kterých je závislá, stejně jako o vlivu antropogenních činitelů, které mohou být jak negativní, tak pozitivní. Součástí seminářů je i historie vzniku kulturní krajiny v daném území trojmezí, zajímavých stromu, porostu, stromořadí, alejí. Pro přednášky byl sjednán externí odborník spolu s členy Bioregio.

Cílem projektu bylo předat žákům místních ZŠ informaci o funkcích a důležitosti stromů a dalších dřevin v kulturní krajině. Specifickým cílem bylo zapojit žáky ve spolupráci s místními obcemi do aktivního podílení se na tvorbě krajiny vysázením vlastních stromů. Tyto přednášky a workshopy probíhaly na ZŠ Lubnice na jaře a na podzim 2007. Fotografie z akcí jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii.

Partner projektu - GIZ Thayathal se sídlem v Drosendorfu (http://www.region-thayatal.at).